ΠΕ3 - Εργαλεία & Μοντέλα Αειφόρου Τουριστικής Διαχείρισης, Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας: Δ6
 • Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στις 2 παράκτιες περιοχές της Επαρχίας Πάφου και της Π.Ε. Χανίων (SWOT ANALYSIS),
 • Υπεύθυνος:  ΚΔ, με την συνδρομή των Δ2, Δ3, Δ4,& Δ6.
 • Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου και δεικτών μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση το μοντέλο της φέρουσας ικανότητας, Υπεύθυνος: Δ6, με την συνδρομή του Δ5.
 • Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης σε 2 παράκτιες περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν ευαίσθητες υπο-περιοχές Natura 2000 (Λιμνοθάλασσα Μπάλου στην Κρήτη & Χερσόνησος Ακάμα στην Κύπρο), με την χρήση του ανωτέρω μοντέλου αειφόρου μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας, Υπεύθυνος ο Δ5 για την εκπόνηση της μεθοδολογίας και την εκπόνηση του Σχεδίου στην Πάφο, με την συνδρομή των Δ2 & Δ4. Υπεύθυνος ο Δ6, με την συνδρομή των ΚΔ & Δ3 για την εκπόνηση του Σχεδίου στα Χανιά.
 • Σχεδίαση εναλλακτικών τουριστικών πακέτων, με βάση τα παραπάνω Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης. τα οποία θα περιλαμβάνουν ένα σύνολο τουριστικών διαδρομών πέριξ των προαναφερόμενων παράκτιων περιοχών
 • Natura 2000, με απώτερο σκοπό την αποσυμφόρηση τους και την σύνδεση τους με την ενδοχώρα. Υπεύθυνος Δ5, με την συνδρομή των ΚΔ & Δ2.
ΠΕ4 - Δικτύωση, Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας: ΚΔ
 • 6 Θεματικά Εργαστήρια Δικτύωσης, με σκοπό την ανταλλαγή και διάδοση εμπειριών και τεχνογνωσίας, Όλοι οι εταίροι θα διοργανώσουν από ένα εργαστήριο, με την συμμετοχή εδικών από όλους τους εταίρους. Μετά την λήξη του κάθε εργαστηρίου θα εκδύεται e-booklet με τα κύρια συμπεράσματα του εργαστηρίου σε μορφή κατευθύνσεων.
 • 2 Παρατηρητήρια / Κέντρα Πληροφόρησης (1 σε κάθε περιοχή Natura 2000), τα οποία θα διαθέτουν τον κατάλληλο γραφειακό & Η/Υ εξοπλισμό, και θα στεγάζονται σε χώρο που θα διαθέσουν οι 2 Ο.Τ.Α, με σκοπό την παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας της κάθε περιοχής, και την παροχή πληροφόρησης. Υπεύθυνοι ο Δ6 & Δ3 για τα Χανιά, και οι Δ5 & Δ4 για την Πάφο.
 • 1 e-networking/promotion πλατφόρμα με σκοπό την πληροφόρηση – δικτύωση και την
ΠΕ5 - Κεφαλαιοποίηση, Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας: ΚΔ
 • Πλάνο Κεφαλαιοποίησης, με σκοπό την διερεύνηση της μεταθετότητας και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου μετά την λήξη του. Υπεύθυνος ΚΔ, με την συνδρομή όλων των εταίρων.
 • 1 Εργαστήριο κεφαλαιοποίησης, το οποίο θα διοργανωθεί από τον ΚΔ, με την συμμετοχή όλων εταίρων του έργου, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, για να συζητηθεί το Πλάνο Κεφαλαιοποίησης και να υπογραφθεί σχετική Συμφωνία κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο