Περιγραφή πράξης

Η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού, το οποίο θα εισαγάγει για πρώτη φορά στην κοινή διασυνοριακή περιοχή καινοτόμες πολιτικές αειφόρου τουριστικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Οι πολιτικές αυτές θα σχεδιαστούν με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αλλά και με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας.

Επιμέρους στόχοι της Πράξης
 • H προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό και το περιβάλλον φορέων της Π.Ε. Χανίων και της Επαρχίας Πάφου,
 • H προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου,
 • Η ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερομένων παράκτιων περιοχών Natura 2000,
 • Η χρήση ΤΠΕ εφαρμογών για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την προβολή των νέων “πράσινων” τουριστικών πακέτων/προορισμών.
 • Η προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .
 • H επέκταση της τουριστικής περιόδου,
 • Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων.
Κύριες εκροές του έργου
 • Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου και δεικτών μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση το μοντέλο της φέρουσας ικανότητας, Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης στις 2 προαναφερόμενες περιοχές
 • Σχεδίαση αειφόρων τουριστικών διαδρομών / πακέτων
 • Δημιουργία 2 Παρατηρητηρίων / Κέντρων Πληροφόρησης με σκοπό την παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας των 2 περιοχών και την παροχή σχετικής πληροφόρησης
 • Κατασκευή 1 e-networking/promotion πλατφόρμας με σκοπό την πληροφόρηση επί αειφόρων μορφών τουρισμού – την δικτύωση μεταξύ των ενδιαφεριμένων μερών , αλλά και την προώθηση των τουριστικών πακέτων/διαδρομών
 • Διοργάνωση 2 μεγάλων εκδηλώσεων προβολής των νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών σε Κρήτη και Κύπρο
Κύριοι ωφελούμενοι του έργου
 • Οι αρμόδιες Τοπικές & Περιφερειακές δημόσιες Αρχές και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • Τα συναφή τμήματα των Πανεπιστημίων
 • Επιμελητήρια και λοιποί κοινωνικό-οικονομικοί φορείς των παραπάνω περιοχών,καιδ) Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτής της πράξης
 • Ενδυνάμωση των αρμόδιων με τον τουρισμό και το περιβάλλον τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και οργανισμών σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού πλούτου των περιοχών ευθύνης τους.
 • Βελτίωση του βαθμού γνώσης και χρήσης σύγχρονων μοντέλων φέρουσας ικανότητας και αειφόρου διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων παράκτιων περιοχών Natura 2000 από τις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκεί η ανάπτυξη του μαζικού παράκτιου τουρισμού,
 • Επέκταση της τουριστικής περιόδου, μέσα από τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος με δράσεις και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα 3S (Sea –Sun – Sand).
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος. • Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ μέσω της ανάπτυξης της e-networking/promotion πλατφόρμας.
 • Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύωσης σε θέματα αειφόρου τουριστικής διαχείρισης και προβολής Παράκτιων Περιοχών.
 • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και βιοποικιλότητας των παράκτιων περιοχών Natura 2000.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των τοπικών τουριστικών πόρων.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης
Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού
Ακρωνύμιο: CROSS – COASTAL – NET
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://cross-coastal-net.eu
Έναρξη: 7/7/2021
Λήξη: 30/6/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.273.000,00
ΚοινοτικήΣυνδρομή(ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.082.050,00
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο